دکتر مجید قاسمی

انتخاب سه نماینده از انجمن های علمی در شورای عالی عفت + اسامی نامزدهای شرکت کننده
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 3 سال قبل

انتخاب سه نماینده از انجمن های علمی در شورای عالی عفت + اسامی نامزدهای شرکت کننده

پیرو مساعدت های بعمل آمده توسط دبیرخانه شورای عالی عتف و کمیسیون های انجمن های علمی مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،انتخابات برای تعیین سه نماینده انجمن های علمی در ترکیب اعضای شورای عتف در روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۵٫۲ ، صورت می پذیرد. فرآیند برگزاری انتخابات به همراه اسامی نامزدها، در گزارش زیر ارایه شده است.

اخبار ویژه

آرشیو

اخبار متفرقه

آرشیو

پربازدید